top of page

திருப்பாட்டு - 7 -ஆம் திருமுறை - தலம் :  கழுக்குன்றம்             

கழு என்றால் கழுமரமாகும், கழுக் குன்றமே என்றால் கழுமரம் நிற்கும் மலையே என அர்த்தம் ஆகும்.

( தமிழ் நாட்டில் வெங்கழு, காத்தவராயன் கழுமரம், கழுவேற்றம், செங்கழு நீர் அம்மன் என்ற வார்த்தைகள் பயன் படுத்தப்படுவதை ஆராய்ந்து பார்க்கவேண்டும் )

2ஆம் திருமுறை - 2.022 திருக்குடவாயில்,   பண் - இந்தளம்,    திருச்சிற்றம்பலம் குடவாசல் என்பது குடைந்து எடுக்கப்பட்ட கல்லறையின் அல்லது ஒரு குகையின் வாசல் ஆகும்.

அவ்வையார் - விநாயகர் அகவல்

தெய்வத்தின் குணங்கள்

key words guru
குடவாசல்,திருக்குடவாயில், கந்தன், குகைக்கல்லறை, திருவாரூர், அழகன், குழகன், திருமந்திரம், திருச்சிற்றம்பலம், கயிலைக்குன்றன், மணி, முத்து, மாணிக்கம், நான்முகன், திருமால், திருமுறை, திருப்பாட்டு, கந்தன், கன்றன் குறள்550, கொன்றச்சடையன், முள்முடி, கீரிடம், காளகண்டன், மாமணி, உடைக்களி, களிறு, வெண்பொடி, ஆடி, இலங்கு, தலம்-கழுகுன்றம், kudavasal, saivam, saivasiddhantham, சைவம், சைவசித்தாந்தம், புலைகள்தீரத்தொழுமின்,  தண்டீஸ்வரர், புன்சடை, வியாகுலதாய், கணங்கள், இழிவு, தீயநெறி, இழிவான, சிறுமை, ஆணியின்கொண்டை, இலைக்கள்ளி, கள்ளன், முசு. மடம்உடையஅடியார், மடம், கடம், விண்ணவர், மிடறன், வார்த்தை, மாட்டு, திருமந்திரம், உள்ளம், திருக்கோயில், குடவாயில், குகை, குடம், குருவடிவாகிக்குவலயந், அவ்வையார், கொடுவினை, இருவினை, நான்முகன், உபதேசம், ஒளவையார், தாமரை, திறம், பரலோகம், வாடா, மகிழ்ந்து, களித்து, செவி, அருளி.  நித்திலம், சூலம், நீதி, நஞ்சு, உறையும், சாட்சி, சாபம், பாவம், வெண்பொடி, ஆடி, முதற்பலன், முளிர், ஆதிமூலம், முளிறு, இலங்கு, கோடுஆயுதம், குருவடிவாகி, குற்றம், மழு, மழுவாளன், புன்சடை, சூலப்படையான், சேனை, பட்டயம், வானசேனை, புலை, முசுக்கலை, மிடறன், விண்ணவர், மேலவன், அரவன், பயிலும், கடம், புறவு, வார்த்தை, அந்தகாரம், இருள், நீதிமான், உள்ளம், ஒலி, சப்தம், ஞானமூர்த்தி, நட்டம், கானம், அஞ்ஞை, உறையும், வானம்பாடி, திருக்கோயில், மரியாள், நடனம், நவில், தேன், வடு, மது, வண்டு, ஆவி, கந்தம், நாறும், சிந்தை, சித்தம், கழுமரம், பின்சடை, பிஞ்ஞகன், காதலன், மணவாளன், ஜீவனுள்ளகல், Livingstone, தெரிந்துகொள்ளப்பட்டகல், Chosenrock, விலையேறப்பெற்றகல், Preciousstone, இடறுதற்கானகல், Stumblingstone, தள்ளப்பட்டகல், Rejectedstone, Disallowedstone, மூலைக்கல், Cornerstone, அஸ்திபாரமானகல், FoundationStone, பரீட்சிக்கப்பட்டகல், Tried, TestedStone, நொறுங்கிப்போடுகிறகல், brokingstone, நசுக்கிப்போடும்கல், crushingstone, கன்மலை, BegottedRock, Habitationrock, salvation, strength, EverlastingRock, கலித்து, மழைகள், எக்காலம், யாழ், முத்தி, பிரபஞ்சம், அல்பா, ஒமெகா, அந்தம், காதன், குழை, முருகு, trumpet, congregation, பல்இல்வெள்ளைத்தலையன். வனப்பு, இல்வாழ்க்கை, வார்த்தை, சொல், சத்தம், ஸ்ரீனிவாசன், சீனிவாசன், வீட்டுசாமி, இல்வாழ்வான், 2ஆம்திருமுறை-2022, இந்தளம், திகழுந்திருமாலொடுநான், ஓடுந்நதியும்மதி, என்றன்உளமே, ஆகமங்கள், ஆர், வாசல், உலகம், ஏந்துதல், அணிதல், மலைமாதா, உ, குறள்28, குறள்1, பகவன், மரியாள், பார்வதி, சிலையான், சாத்திரம், மகரராசி, தாங்குதல், சுமத்தல், அணிதல், நிறைவு, பூமி, அழகு, நுண்மை, ஆத்திமாலை, மலர்ந்து, உயிர்த்து, நாற்பதுநாள், நட்புறுதல்,ரபுனி, சுலவுதல், சுற்றுதல்,வெட்டிவேர், சிரிப்பு, மகிழ்ச்சி, இன்பம், மதிப்பு, இனிப்பு, இகழ்ச்சி, நட்பு, முத்துமாலை, செப்பமான, சிவந்து, நடுநிலை, சீர்திருத்தம்,மனநிறைவு, ஆயத்தம், நடராசன், நடேசன், நடத்து, மயானம், மாசானம், பிரகாசி, குலவு, existing, walked on the sea-அலை சேர் புனலன், சர்வவியாபி, சர்வவல்லவர், சர்வஞானி, நடுக்கம், கணங்கள், உச்சி, tremor, lord of host, கயிலை, நீர்த்திரை, அமலன், Omnipotent, almighty, mosthigh, அச்சம் Parai = தப்பு இசைக்க-மத்தளம் முழங்க,  பறை, யாழ், அக்கினி, நாற்பது, வீணை, திருமந்திரம், உள்ளம், மலைக்குகை, நிறைவு, எருக்கு, தன்மை,  FallenAngel, அரக்கன்மடிய, ,பத்மராகம், புஷ்பராகம், வைரம், படிகப்பச்சை, கோமேதகம், இந்திரநீலம், மரகதம், மாணிக்கம், திருமந்திரம், அறு, வரை : மலை மலையுச்சி பக்கமலை உயர்ந்த மலை கல்   சிறுவரம்பு, நீர்க்கரை, எல்லை, அளவு, விரலிறை, அளவுகோடு, எழுத்து, ஏற்றத்தாழ்வு, நோக்குகை, முத்துக்குற்றத்துள், ஒன்று, மூங்கில், காலம் இடம் பொழுது, ( கோடு, எல்லை, வரம்பு, விரைப்பு, கரை (வரம்பு), அளவு, திருமணம், இரேகை. எழுத்து.மலை - போன்ற அனைத்துமே வரை பொருள் கொண்டவை) . வரை = கோடு, எல்லைக்கோடு, அளவு, எல்லை. வரைதல் = கோடிடுதல், எல்லை குறித்தல், வரையறுத்தல், விலக்குதல். ஓரிடத்தின் எல்லை, திரள் tiraḷ   s. a ball, a globe, உண்டை; 2. a crowd, a multitude, கூட்டம்; 3. a circle; 4. an army, சேனை; 5. adj. much, abundant, மிகுந்த. கால் : வழி நடை இடம் வனம் முனை மரக்கால்  அளவு கதிர் மழைக்கால் காற்று வாதரோகம் ஐம்பூதம்  பொழுது செவ்வி தடவை காலன்  கருநிறம் ஏழனுருபுள் ஒன்று ஒரு வினையெச்ச விகுதி ஒரு முன்னொட்டு எண்குறி பாதம் பூவின் தாள் அடிப்பாகம் எழுத்தின் கால் தேருருள் வண்டி கோல் குறுந்தறி நெசவுத்தறியின் மிதி கைப்பிடி தூண் பற்றுக்கோடு  முளை மரக்கன்று மகன் இனமுறை  பிறப்பிடம் வாய்க்கால் பிரிவு, மடிதல் : மடங்குதல் நுனிமழுங்குதல் தலைசாய்தல் வீழ்தல் வாடுதல் சுருளுதல் முயற்சி அறுதல் தூங்குதல் சுருங்குதல் ஊக்கங்குறைதல் அழிதல் சாதல் தானியங் கேடுறுதல் திரண்டுசெல்லுதல் கொப்புளம்  உடைதல் மறத்தல் ஆர :  ஆத்தி அத்தி உண்ண மாலை நிறைய மன்னுதல்  : நிலைபெறுதல் தங்குதல் பொருந்துதல் விடாது முயலுதல் உறுதியாய் நிற்றல் அடுத்தல் மிகுதல், Strongarmy-கொன்னல்படையான், ஒப்பு, உவமை, தகுதி, சமம், இசைவு, மேருமலை, அழகு, திருமகள் ,தழல் ,நிமிர்தல், நீளுதல் ,தங்குதல், Light - வெயிலின் நிலையார்  குயிலன் இல்வாழ்வான் உள்ளம் ஒளி மூடுதல் மறைத்தல் பயிலும் வார்த்தை, நிறைமொழி, நீதிமான் North-side - கடுவாய் மலிநீர் வடமலை வடக்கு தமிழ் ஞானம் அறிஞன் தமிழன் mount zion இனிமை தடம் விரகன் நெடுமால் மேகம் குடவாயில்

bottom of page